GRUPA STARSZAKÓW

Rok szkolny 2015/2016.
Wychowawczynie grupy starszej to pani Ewa Póda i pani Magdalena Kurczok.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA STARSZA

I CZĘŚĆ DNIA – RANEK
8.00 Schodzenie się dzieci:
- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, sprawdzenie stanu zdrowia dzieci,
- czynności organizacyjne, dowolne zabawy dzieci zgodnie z ich potrzebami.
8.10 – 8.25 Działalność zabawowa dzieci:
- swobodna zabawa dzieci w różnych kącikach zainteresowań według własnych pomysłów i aktualnych potrzeb przy sporadycznej pomocy nauczyciela, gry dydaktyczne w małych zespołach,praca ogólno – rozwojowa z inicjatywy dzieci;
8.25 -8.35 Zajęcia organizowane pod kierunkiem nauczyciela:
- zabawa ruchowa lub inna organizowana pod kierunkiem nauczyciela, praca nad korektą wymowy z wykorzystaniem różnego rodzaju zabaw dydaktycznych, poranne ćwiczenia gimnastyczne;
8.35 – 8.40Czynności opiekuńcze,samoobsługowe, organizacyjne:
- toaleta poranna, mycie rąk, przygotowanie grupy do śniadania.
8.40 - 8.55 ŚNIADANIE
8.55 – 9.05 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- czynności higieniczno – sanitarne po śniadaniu, mycie zębów, prace organizacyjne i przygotowanie grupy do zajęć.

II CZĘŚĆ DNIA
9.05 – 10.05 Zajęcia dydaktyczne – planowe organizowane przez nauczyciela:
- inicjowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w zespołach lub z całą grupą wg planu z uwzględnieniem wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone na powietrzu,
- 10 minutowa przerwa między zajęciami( załatwianie potrzeb fizjologicznych, przygotowanie do drugiego zajęcia), zabawa ruchowa wynikająca np. z tematyki zajęć,
10.05 – 10.30 Dowolna działalność zabawowa dzieci – korzystanie z pomocy kącików zainteresowań,
10.30 – 10.40 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- prace porządkowe po zabawie i organizacyjne związane z pobytem na powietrzu ( ubieranie się w szatni)
10.40 – 11.40 Organizacja pobytu na powietrzu:
- spacery, wycieczki, gry terenowe, - zabawy ruchowo sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, - obserwacje przyrodnicze, doświadczenia na powietrzu,
11.40 – 11.50 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- powrót do przedszkola, rozbieranie się w szatni, - czynności higieniczno – sanitarne przed obiadem,
11.50 - 12.10 OBIAD
12.10- 12.25 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- zabiegi higieniczne po obiedzie, przygotowanie dzieci do leżakowania.

III CZĘŚĆ DNIA
12.25 – 12.40Odpoczynek i relaks poobiedni:
- słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań z dziecięcej literatury,
- słuchanie łagodnej muzyki relaksacyjnej, poważnej, słuchowisk dla dzieci, zabawy uspokajające,
12.40 – 13.00Dowolna działalność zabawowa dzieci – korzystanie z pomocy kącików zainteresowań,
13.00 – 13.30 Zajęcia popołudniowe: gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem lub z małym zespołem, Zaj.
dodatkowe organizowane przez przedszkole: religia, j. angielski, gimnastyka korekcyjna,
13.30 – 14.20 Organizacja pobytu na powietrzu:
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych, obcowanie z przyrodą, spacery,
14.20 – 14.30 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne:
- powrót do przedszkola, rozbieranie się w szatni, - czynności higieniczno – sanitarne przed podwieczorkiem,zabawa orientacyjno – porządkowa, przygotowanie grupy do posiłku,
14.30 – 14.40 PODWIECZOREK
14.40 – 15.00Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela dla dzieci chętnych:
- dokończenie prac z drugiej części dnia, ćwiczenia kreatywne, praca indywidualna dzieckiem lub małym zespołem,
15.15 – 16.00Dowolna działalność zabawowa dzieci:
- zabawy według pomysłów dzieci w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się wychowanków.

/ Godziny oznaczone kolorem czerwonym wskazują realizację bezpłatnych godzin podstawy programowej /
..................................................................................................................................................................
Nasz MODELOWY Starszak jest :

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych.
Umie się przedstawić, wie gdzie mieszka.
Nazywa swoje emocje ( radość, smutek, złość),próbuje sobie z nimi radzić poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów z literatury.
Pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem.
Zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać.
Wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie.
Dostrzega potrzeby innych, szanuje ich, pomaga w sytuacjach trudnych dzieciom młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptuje ich inność.

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
Swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach.
Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym.
Przejawia wrażliwość wzrokową ( wyszukuje takie same przedmioty, wskazuje różnice, układa złożone kompozycje wg podanego wzoru, obserwuje otoczenie wymienia jego elementy i porównuje je).
Ma rozwinięty słuch fonematyczny ( wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie).
Rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych.
Jest zainteresowane czytaniem i pisaniem.
Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania i czytania.
Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji (międzyludzkiej komunikacji językowej).

AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
Używa poszczególnych zmysłów (dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu) w poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów.
Dostrzega zależność między skutkiem, a przyczyną.
Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi (dodaje i odejmuje w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych).
Nazywa figury geometryczne i wykorzystuje je w zabawach, układa z nich dowolne kompozycje i obrazki.
Uczestniczy w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi.
Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
Rozumie podstawowe określenia czasu.
Dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy.
Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie.
Rozpoznaje i nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny.
Nazywa prawidłowo zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej.
Zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA
Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki.
Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną w której przejawia swoje upodobania.
Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych podczas których wyraża siebie w roli aktora.
Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych.
Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA
Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.
Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Jest sprawne ruchowo.
Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich.
Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich.
Wie co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.
Informuje nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy.
Przedszkolowo.pl logo