GRUPA STARSZAKÓW


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA STARSZA

I CZĘŚĆ DNIA – RANEK
8.00 – 8.40 Schodzenie się dzieci. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci .Zabawy integrujące grupę. Zabawy w języku angielskim z lektorem 3 razy w tygodniu. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Bieżące czynności porządkujące.
8.40 -8.50 Zabawy ruchowe lub zestaw ćwiczeń porannych
8.50 – 9.00 Toaleta poranna, mycie rąk, przygotowanie grupy do śniadania.
9.00 - 9.20 ŚNIADANIE
9.20 – 9.30 Czynności porządkowe i higieniczne.

II CZĘŚĆ DNIA
9.30 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne – planowe organizowane przez nauczyciela - Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu prowadzone według miesięcznych planów pracy oraz wybranego programu nauczania prowadzone z całą grupą. Zabawy w języku angielskim z lektorem 2 razy w tygodniu. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowo – gospodarcze.
11.00 – 11.45 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11.45 – 12.00 Zabiegi higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 OBIAD DWUDANIOWY
12.30- 13.00 Zabiegi higieniczno – sanitarne po obiedzie. Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych. Słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań z dziecięcej literatury.

III CZĘŚĆ DNIA
13.00 – 14.20 Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu. Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym realizowaną tematykę. Praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw lub zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
14.20 – 14.30 Czynności higieniczno – sanitarne przed podwieczorkiem.
14.30 – 14.45 PODWIECZOREK
14.45 – 15.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

/ Godziny oznaczone kolorem czerwonym wskazują realizację bezpłatnych godzin podstawy programowej /
..................................................................................................................................................................
Nasz MODELOWY Starszak jest :

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych.
Umie się przedstawić, wie gdzie mieszka.
Nazywa swoje emocje ( radość, smutek, złość),próbuje sobie z nimi radzić poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów z literatury.
Pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem.
Zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać.
Wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie.
Dostrzega potrzeby innych, szanuje ich, pomaga w sytuacjach trudnych dzieciom młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptuje ich inność.

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
Swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach.
Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym.
Przejawia wrażliwość wzrokową ( wyszukuje takie same przedmioty, wskazuje różnice, układa złożone kompozycje wg podanego wzoru, obserwuje otoczenie wymienia jego elementy i porównuje je).
Ma rozwinięty słuch fonematyczny ( wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie).
Rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych.
Jest zainteresowane czytaniem i pisaniem.
Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania i czytania.
Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji (międzyludzkiej komunikacji językowej).

AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
Używa poszczególnych zmysłów (dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu) w poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów.
Dostrzega zależność między skutkiem, a przyczyną.
Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi (dodaje i odejmuje w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych).
Nazywa figury geometryczne i wykorzystuje je w zabawach, układa z nich dowolne kompozycje i obrazki.
Uczestniczy w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi.
Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
Rozumie podstawowe określenia czasu.
Dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy.
Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie.
Rozpoznaje i nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny.
Nazywa prawidłowo zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej.
Zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA
Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki.
Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną w której przejawia swoje upodobania.
Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych podczas których wyraża siebie w roli aktora.
Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych.
Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA
Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.
Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Jest sprawne ruchowo.
Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich.
Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich.
Wie co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.
Informuje nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy.
Przedszkolowo.pl logo