KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 1 w Jeleśni na lata 2014-2019
oparta na teorii inteligencji wielorakich

Opracowanie: dyrektor mgr Barbara Górna

"Jeśli uparcie będziemy patrzeć na tęczę inteligencji poprzez jednobarwny filtr,to wiele umysłów zostanie błędnie uznanych za bezbarwne”

I. WIZJA:
Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które
pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym na kolejnych etapach edukacji i w dorosłym życiu.Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną. Nasi wychowankowie poznają różne kultury z równoczesnym zachowaniem swojej tożsamości regionalnej i narodowej.

I. MISJA:

1. Diagnozujemy i rozwijamy inteligencje wielorakie każdego dziecka.
2. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
3. Stymulujemy różnorodną aktywność dzieci poprzez rozbudzanie różnych zainteresowań naszych wychowanków.
4. Kształtujemy umiejętności dziecka, które będą gwarantowały mu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
5. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji proces wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.
6. Promujemy działalność przedszkola i aktywnie włączmy się w życie środowiska lokalnego.
7. Promujemy zdrowy i bezpieczny tryb życia.

III. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA
Podstawa teoretyczna koncepcji pracy przedszkola oparta jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, z której wynika kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach, zainteresowaniach.

W teorii Howarda Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności.
Gardner uświadamia nam, że każde dziecko posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu i to decyduje, że jest ono niepowtarzalne, wyjątkowe. Różne inteligencje współpracują ze sobą i najkorzystniejsze jest uaktywnianie kilku obszarów jednocześnie.
Zdolność to indywidualna właściwość osobowości człowieka, której nie można sprowadzać do wykształconych nawyków, ale dzięki której można kształtować różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę różnych rodzajów inteligencji ze wskazaniem rodzaju zabaw i warsztatów je rozwijających ,organizowanych w naszym przedszkolu.
inteligencja językowa – charakterystyczne jest tutaj zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany jest i rozumiany przez słowo. (zabawy językowe, teatralne, zajęcia profilaktyki logopedycznej, rozmowy, słuchanie bajek i opowiadań)
inteligencja matematyczno – logiczna – charakterystyczne jest tutaj zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany jest i rozumiany poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń. ( zabawy matematyczne, gry i zabawy logiczne ,rozwiązywanie problemów i zagadek, zadawanie pytań, gry komputerowe)
inteligencja ruchowa – charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny. ( zajęcia i zabawy ruchowe, gimnastyka, zabawy na placu zabaw, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, spacery i wycieczki, odgrywanie ról,
pantomima, drama)
inteligencja wizualno – przestrzenna – charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne (umiejętność malowania, rysowania, rzeźbienia lub używanie wyobraźni i obrazów) ; (zabawy plastyczne, tworzenie dekoracji, oglądanie dzieł sztuki)
inteligencja muzyczna – charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat obierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodię i kompozycję (umiejętność układania piosenek, śpiewania, poczucie rytmu i rymu , zdolności do gry na instrumencie) ; (zabawy muzyczno-wokalne, taneczne, rytmika, występy na scenie – śpiew i taniec, gra na instrumentach, relaksacja przy muzyce)
inteligencja przyrodnicza – charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie ( zdolność rozróżniania konsekwencji w życiu i naturze, „inteligencja wielkich pytań”, umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi) ; (zabawy przyrodnicze, doświadczenia, projekty, przebywanie z naturą, zajęcia w ogrodzie)
inteligencja interpersonalna (międzyludzka) – charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych Lidzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka (umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami, komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi) ; (wspólne zabawy, zabawy w parach, pełnienie różnych ról, udział w uroczystościach, imprezach, spotkaniach)
inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna) – charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat własnej osoby ( umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania, refleksyjność) ; (zajęcia relaksacji, słuchanie baśni, opowiadań biograficznych, opowiadanie o emocjach, uczuciach).
W naszej codziennej pracy wykorzystujemy program, który opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, tytuł programu to: „ Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” autorstwa M. Zatorskiej i A. Kopik.
Program ten zakłada całościowe wspieranie rozwoju dziecka, które znajduje się w centrum kształcenia, tworzy własną wiedzę, rozwiązuje problemy, bada i doświadcza, współdziała i współpracuje. Opiera się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe. Zaś rolą nauczyciela jest rozpoznanie możliwości i wspieranie dziecka w rozwoju.

Pożytecznie wykorzystując „teorię inteligencji wielorakich”, należy pamiętać o tym, że:

1. Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.
2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.
3. Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.

Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci.
Inspirację do tworzenia nowej koncepcji pracy przedszkola na lata 2014-2019 stanowi poznanie koncepcji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym pt. „Wielointeligentna edukacja dla dziecka” autorstwa Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej. Kadra pedagogiczna naszej placówki jest bardzo kreatywna i ciągle poszukuje nowych rozwiązań metodycznych umożliwiających wieloaspektowe wspieranie rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami.

Koncepcja Przedszkola Nr 1 w Jeleśni opiera się na pięciu filarach:

* teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera
* szeroko rozumianej diagnozie, czyli rozpoznawaniu możliwości dziecka,
* indywidualizacji pracy z dzieckiem,
* tworzeniu środowiska edukacyjnego – tzw. Krain Zabaw i Ośrodków Zainteresowań, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się,
* dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, czyli rodziców, dzieci, nauczycieli, środowiska lokalnego.


„Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób”
Myśl Thomasa ArmstrongaPrzedszkolowo.pl logo